Skånska Dagbladet: Arvs­skat­ten fun­ge­ra­de inte då – inte hel­ler nu

För tio år se­dan av­skaf­fa­de Gö­ran Pers­son arvs-och gå­vo­skat­ten som fun­nits i Sverige i mer än hund­ra år. I nå­gon form har arv be­skat­tats ända se­dan 1600-ta­let.
Av­skaf­fan­det sked­de i to­tal po­li­tisk enig­het i riks­da­gen. Även Väns­ter­par­ti­et stod bak­om för­sla­get. Sörjd av ingen – sak­nad av få, är ti­teln på en li­ten skrift från Eker­lids för­lag. Där be­skri­ver för­fat­tar­na Aman­da Woll­stad och An­ders Yd­stedt bak­grun­den till av­skaf­fan­det och pro­ces­sen.

Läs hela ledaren i Skånska Dagbladet här.