DI: Låt politikerna skatta på företagarnas vis

Låt politikerna skatta på företagarnas vis
Publicerad i förkortad version i Dagens Industri Dialog

Nu är det dags att avskaffa småföretagaren. Vad Sverige behöver är fler och mer framgångsrika entreprenörer. Uttrycket småföretagare är något som tyvärr ofta används slarvigt i den politiska debatten. Menar man företagare som är mindre företagsamma än andra eller är de bara småskaliga?

Reder man inte ut begreppen kan politiken hamna alldeles fel. Idag talar alla partier om hur de skall hjälpa småföretagen, ungefär som om de vore utrotningshotade. Bidrag och stöd till olönsamma småföretag ger inte tillväxt och nya jobb. Goda villkor för entreprenörer att starta och driva företag ger däremot både nya jobb och stimulerande konkurrens till våra storföretag.

Storföretagens och de stora organisationernas önskemål styr idag företagandets villkor i Sverige. Växande företag har inte tid att ägna sig åt att försöka förändra regler som stagnerande storföretag. Ansvariga politiker har på olika sätt ställt upp för de stora företagen. Stora belopp har också satsats på icke konkurrenskraftiga projekt.

Regeringen hävdar ”att vi har ett bra näringsklimat i Sverige” (Göran Persson i partiledardebatten den 22 jan). Det är riktigt att företagsklimatet är ganska bra men för entreprenörer är det viktigt att även ägarvillkoren är bra. Och det är de inte i Sverige.

Det viktigaste för entreprenörskap är att man måste kunna tjäna på sin idé. Nyttan av låga företagsskatter är begränsad om uttagsskatterna är så höga som i Sverige. Många politiker har i likhet med statsministern svårt att skilja på ägarskatter och företagsskatter. När entreprenörer tjänar pengar så resulterar detta i nya företag och nya jobb. Är uttagsskatterna för höga väljer entreprenören att avstå från att exploatera sin idé eller väljer annan hemvist för idén.

För att underlätta för entreprenörer krävs också förenklingar i regelsystemen. För att besvara frågor från myndigheter, redovisa inför skattemyndigheter och fylla i olika blanketter får företagaren offra mycket tid som annars används för affärsutveckling. Besvärliga blanketter och kryptiska frågor drabbar särskilt invandrare som tvingas anlita dyra redovisningskonsulter – en slags svensk motsvarighet till ”beskyddare”.

De särskilda spärreglerna mot entreprenörer, de s k fåmansreglerna måste omedelbart tas bort. Idag straffbeskattas vinstuttag utöver vad som staten anser normalt (i år 12% på kapitalet) i entreprenörsdrivna företag.
Är utdelningen större än den ”normala” beskattas den inte som inkomst av kapital utan läggs på toppen av ägarens lön och beskattas som lön. En utdelning på över 12% från ett börsföretag beskattas dock endast som inkomst av kapital (30%). I praktiken betyder det att ägare till stora företag betalar relativt sett lägre skatt eftersom de har tillgång till skatteexpertis. I valet mellan att investera i ett fåmansbolag och att satsa på börsen är det senare avsevärt skattemässigt gynnsammare.

En orsak till att regler och villkor för entreprenörer är så besvärliga kan vara den okunskap om företagandets villkor som råder bland många politiker. Andelen företagare bland politikerna är låg. En väg att öka förståelsen för företagandets villkor är att göra politikerna till företagare.

Om alla ersättningar till politiker i stat, landsting och kommun betalades ut som inkomst av näringsverksamhet skulle politikerna själva utsättas för alla de komplicerade och tidsödande företagsregler de själva beslutat om.
Detta har jag tillsammans med Inge Garstedt presenterat som ett förslag till moderaternas partistämma den 27-30 augusti (se t ex DN den 10/6).
Jag är övertygad om att politiker med erfarenhet av verkligheten är bättre än politiker vars enda erfarenhet är som gäster hos verkligheten.

Det finns tyvärr anledning att frukta att mycket av allt det positiva som nu sägs om bättre villkor för företag bara kommer att resultera i nya bidragsformer och ny byråkrati. Det som behövs är mindre byråkrati och rejält förmånligare vinstuttagsmöjligheter för entreprenörer. Historien har visat att vårt land inte lider brist på bra idéer. Däremot kan villkoren för bra idéer bli mycket bättre. Sverige har då goda förutsättningar att åter bli ett bra land för alla företag och företagare.

Anders Ydstedt
entreprenör och ordförande i moderata företagarrådet i södra och västra Skåne