Nordvästra Skånes Tidningar: Efter Doha

Debattartikel publicerad Nordvästra Skånes Tidningar 2001-11-21

Efter Doha

Debattartikel publicerad i Nordvästra Skånes Tidningar 2001-11-21
I förra veckan avslutades toppmötet för världshandelsorganisationen WTO i Doha, Qatar. Efter en dags förlängning och överhängande hot om att inte komma till något avslut enades man till sist om att starta en ny förhandlingsrunda om frihandel. De förhandlingsfrågor som lyfts fram i media är främst rätten att kopiera AIDS-mediciner i tredje världen och beslutet att inleda förhandlingar om att begränsa stödet till jordbruket.

För Sverige är det ett positivt att det nu kommer att startas en ny förhandlingsrunda om frihandel. Ambitionen för den nya förhandlingsrundan är att sänka tullar och ta bort andra handelshinder, men också att underlätta för en friare handel med tjänster, vilket är särskilt viktigt för det svenska näringslivet.

I Sverige arbetar 70 procent i tjänstesektorn. Men bara knappt 20 procent av exporten är tjänster. Svenska företags tjänsteexport, ca 200 miljarder kronor årligen,ökar varje år men den hindras från att växa ytterligare. Detta beror inte minst på olika nationella begränsningar när det gäller offentlig upphandling och den fria rörligheten för nyckelpersoner. Ökade möjligheter för tjänsteexport kan ge ett lyft för dagens tjänsteföretag och möjligheter för entreprenörskap i helt nya branscher.

Den nya förhandlingsrundan är också viktig mot bakgrund av den vikande världskonjunkturen och den osäkerhet som spritt sig om den ekonomiska utvecklingen efter höstens terrordåd.

Den nya frihandelsrundan gör det möjligt att få tydligare regler för bland annat immaterialrätt, antidumpning, statsstöd och tvistlösning, vilket sammantaget minskar risken för handelskonflikter.

Svenska företag och svensk ekonomi har mycket att vinna på förbättrade möjligheter att nå nya marknader och på den ökade efterfrågan som en snabbare tillväxt i världsekonomin leder till. Kinas inträde i WTO är också ett viktigt beslut, eftersom det garanterar stabila spelregler för handeln med en av världens största och snabbast växande ekonomier.

Sverige är starkt beroende av internationell handel och frihandel också ett starkt stöd hos svenska folket. En opinionsundersökning om svenska folkets inställning till globaliseringen som gjordes under sommaren av Temo på Svenskt Näringslivs uppdragvisar att svenskarna är ett av världens mest frihandelsvänliga folk.Undersökningen visade att 48 procent av svenskarna har en positiv eller mycket positiv inställning till globaliseringen, mot bara 10 procent som är negativa.

Över 90 procent av svenskarna ansåg, enligt undersökningen, att internationell handel med varor är viktigt. 54 procent menar att handelsliberaliseringar är en bättre väg till jobb och välstånd än importrestriktioner. Vid en internationell jämförelse framstår svenskarna därmed som ett av världens mest frihandelsvänliga folk.

Men frihandel leder inte bara till välfärd i export- och importberoende länder som Sverige. Frihandelns stora vinnare är de fattiga länderna som får tillgång till större marknader. Frihandel minskar fattigdom och klyftor i världen. Vi kan konstatera att i de u-länder som mest bejakat den fria marknaden har fattigdom och hunger minskat långt mer än i andra länder. Även löner och arbetsmiljö i tredje världen gynnas av fri handel.

Några frågor som blev satta på väntelista i Qatar, men som Svenskt Näringsliv anser bör behandlas i den nya frihandelsrunda är förenklade handels- och tullprocedurer, investeringsregler och gemensamma regler för offentlig upphandling. Framsteg på dessa områden skulle ytterligare främja handel, investeringar och tillväxt i världsekonomin.

Anders Ydstedt
Bitr.regionchef
Svenskt Näringsliv